KANCELARIA PRAWNA B.S. Sosna LOGO


Witamy na stronie Kancelarii Prawnej B.S. Sosna

Obszary praktyki


Świadczymy pomoc prawną zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywi- dualnych. Doradztwo prawne wykonywane jest w ramach stałej, kompleksowej obsługi prawnej, jak również w formie doraźnych konsultacji, sporządzania opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych, a także

reprezentowania stron w procesach przed sądami powszechnymi, sądami administra- cyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej. Reprezentujemy również naszych klientów w negocjacjach służąc wiedzą i znajomością przepisów prawa.


PODMIOTY GOSPODARCZE

Świadczymy pomoc prawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także przy jej zakładaniu. Sporządzamy m.in. projekty umów spółek handlowych oraz statuty osób prawnych. Świadczymy obsługę prawną przy łączeniu, podziale oraz przekształcaniu spółek. Służymy pomocą przy ocenie prawnej kontraktów i porozumień handlowych, formu- łowaniu wniosków do KRS i Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Powszechnych. Sporządzamy projekty: umów, rozbudowa-nych kontraktów o długofalową współpracę,

regulaminów, pełnomocnictw, uchwał organów osób prawnych. Prowadzimy również windykację należności. Reprezen- tujemy strony w sporach sądowych i w trakcie negocjacji. Posiadamy doświadczenie w roz- wiązywaniu problemów prawnych dotyczących nieruchomości oraz z zakresu prawa zamówień publicznych. Ponieważ zależy nam na sukcesie naszych klientów często sami poszukujemy i oferujemy rozwiązania prawne, które będą usprawniać pracę ich przedsię- biorstwa.

Nasza Kancelaria specjalizuje się
w szczególności w następujących
gałęziach prawa:

PRAWO CYWILNE
PRAWO KONTRAKTÓW
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
PRAWO LOKALOWE
PRAWO GOSPODARCZE
PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH,
W TYM ICH ŁĄCZENIE, PODZIAŁ
I PRZEKSZTAŁCENIE
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRAWO RODZINNE
PRAWO SPADKOWE
PRAWO PRACY
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO KARNE